Close

August 29, 2016

35 De Referinte Biblice Care Ne Vorbesc Despre Pace

Atunci când avem nevoie de pace, Dumnezeu ne promite o pace care depășește orice înțelegere. Cel mai tare lucru pe care îl poți face în momentele în care ești plin de anxietate si îngrijorare este să cauți un loc liniștit unde să te rogi, să citești Biblia, și să asculți muzică de închinare încurajatoare. Dumnezeu își dorește pentru tine o viață trăită în plinătate și în pace.

Coloseni 3:15 (VDC)

Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpînească în inimile voastre, și fiți recunoscători.

Galateni 5:22-23 (VDC)

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blîndeța, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Evrei 12:14 (VDC)

Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.

1 Petru 3:11 (VDC)

Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea, și s’o urmărească.

Matei 5:9

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu!

1 Petru 5:7(VDC)

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuș îngrijește de voi.

1 Tesaloniceni 5:15 (VDC)

Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna

Iacov 3:18 (VDC)

Și roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac pace.

Filipeni 4:7 (VDC)

Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gîndurile în Hristos Isus.

Proverbele 12:20 (VDC)

Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul,dar bucuria este pentru ceice sfătuiesc la pace. –

Proverbele 16:7 (NTR)

Când DOMNULUI Îi sunt plăcute căile unui om, îi face chiar și pe dușmanii lui să trăiască în pace cu el.

Psalmii 29:11 (VDC)

Domnul dă tărie poporului Său,Domnul binecuvintează pe poporul Său cu pace.

Romani 12:18 (VDC)

Dacă este cu putință, întrucît atîrnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.

Romani 14:19 (VDC)

Așa dar, să urmărim lucrurile, cari duc la pacea și zidirea noastră.

Psalmii 34:14 (VDC)

Depărtează-te de rău, și fă binele;caută pacea, și aleargă după ea!

Matei 10:34-36 (VDC)

Să nu credeți că am venit s’aduc pacea pe pămînt; n’am venit să aduc pacea, ci sabia.

Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa, și pe noră de soacră-sa.

Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui.

1 Petru 3:9-11 (VDC)

Nu întoarceți rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvîntați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvîntarea.

“Căci cine iubește viața, și vrea să vadă zile bune, să-și înfrîneze limba dela rău, și buzele dela cuvinte înșelătoare.

Să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea, și s’o urmărească.”

Psalmii 37:37 (VDC)

Uită-te bine la cel fără prihană, și privește pe cel fără vicleșug;căci omul de pace are parte de moștenitori.

Psalmii 85:8 (VDC)

Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul:căci El vorbește de pace poporului Său și iubiților Lui,numai, ei să nu cadă iarăș în nebunie.

Romani 12:17-21 (VDC)

17. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.

18. Dacă este cu putință, întrucît atîrnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii.

19. Prea iubiților, nu vă răsbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.

20. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.”

21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.

Psalmii 119:165 (VDC)

Multă pace au ceice iubesc Legea Ta,și nu li se întîmplă nicio nenorocire.

Isaia 9:6 (VDC)

Căci un Copil ni s’a născut, un Fiu ni s’a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: “Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.”

Isaia 26:3 (NTR)

Celui cu mintea statornică Tu îi asiguri pacea – da, pacea, căci se încrede în Tine.

Isaia 26:12 (VDC)

Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi.

Isaia 54:10 (VDC)

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta dela tine, și legămîntul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.

Isaia 55:12 (VDC)

Da, veți ieși cu bucurie, și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră, și toți copacii din cîmpie vor bate din palme.

Iacov 2:14-24 (VDC)

Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dacă n’are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mîntuiască?

Dacă un frate sau o soră sînt goi și lipsiți de hrana de toate zilele,

și unul dintre voi le zice: „Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă!“ fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

Tot așa și credința: dacă n’are fapte, este moartă în ea însaș.

Dar va zice cineva: “Tu ai credința, și eu am faptele.” “Arată-mi credința ta fără fapte, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele.”

Tu crezi că Dumnezeu este unul, și bine faci; dar și dracii cred … și se înfioară!

Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zădarnică?

Avraam, părintele nostru, n’a fost el socotit neprihănit prin fapte, cînd a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?

Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui, și, prin fapte, credința a ajuns desăvîrșită.

Astfel s’a împlinit Scriptura care zice: “Avraam a crezut pe Dumnezeu, și i s’a socotit ca neprihănire”; și el a fost numit “prietenul lui Dumnezeu.”

Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, și nu numai prin credință.

Matei 11:28-30 (VDC)

Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.

Luați jugul Meu asupra voastră, și învățați dela Mine, căci Eu sînt blînd și smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară.

Ioan 16:33 (VDC)

V’am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.

Ioan 14:27 (VDC)

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v’o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte.

Romani 14:17-19 (VDC)

Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mîncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfînt.

Cine slujește lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni.

Așa dar, să urmărim lucrurile, cari duc la pacea și zidirea noastră.

1 Corinteni 14:33 (VDC)

căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorînduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinților.

2 Tesaloniceni 3:16 (VDC)

Însuș Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toți!

Romani 15:13 (VDC)

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea, pe care o dă credința, pentruca, prin puterea Duhului Sfînt, să fiți tari în nădejde!

Filipeni 4:6-7 (VDC)

Nu vă îngrijorați de nimic; ci în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțămiri.

Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gîndurile în Hristos Isus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *